Referat af Generalforsamling i Dragør SeniorBo, den 29. marts 2023

Formand Nina Nørgaard bød velkommen til de fremmødte, ca. 40 personer.

I år havde foreningen inviteret Georg Julin, som fortalte på underholdende og informativ vis om ” DEN FJERDE ALDER” (udgivet som bog 2015), der er yderst interessant, da vi lever væsentlig længere end tidligere og bør forholde os til den fremtid med de muligheder og begrænsninger, som tilværelsen byder.

Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholder. Ingen spørgsmål, dog lidt meningsudvekslinger og dialog.

Efterfølgende kunne formanden byde velkommen til Venstres bestyrelsesformand i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, som informerede om de udfordringer Dragør Kommune møder indenfor en kort årrække pga. den store stigning af ældre indbyggere i kommunen, og som det allerede nu er nødvendigt at forholde sig til og forberede sig på. Især indenfor By- og Boligudvikling og Senior- og Ældrepolitik. Venstre i Dragør planlægger et stormøde, som har fokus på disse emner og ytrer vigtigheden af, at kommunalbestyrelsen hurtigst muligt finder enighed og forslag til, hvordan Dragør Kommune skal håndtere udfordringen.

Desværre var der ikke tid til at gå i dybden med spørgsmål om indholdet i oplægget, men bestyrelsen i SeniorBo vil med interesse følge med i debatten.

Derefter en kort pause med forfriskninger inden påbegyndelse af den ordinære Generalforsamling

 

Generalforsamling ifølge udsendt dagsorden:

Bestyrelsen, suppleanter og blev præsenteret herefter

1: Valg af dirigent

  • Dorte Brinck blev foreslået og modtog valget

  • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formand Nina Nørgaard

 

2: Bestyrelsens beretning v/ Nina Nørgaard

Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev vedtaget enstemmigt.

 

3: Regnskab v/ kasserer Richard Berg-Larsen

  • Det reviderede regnskab blev fremlagt og viste et indestående på 31.345,42 kr. pr 31/12 2022.

  • Der er igen afsat penge til konsulentbistand, 10.000 kr., da det forventes at kunne blive aktuelt ved opstart af projekt.

  • Pt. har foreningen 62 betalende medlemmer.

Ingen kommentarer til regnskab/budget, som blev enstemmigt vedtaget.

 

4: Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

5: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen havde overvejet en nedsættelse af kontingentet, men anbefaler en fastholdelse af det nuværende kontingent på 500,- pga. det seneste fremskridt for projektet.

Kontingentet på 500,- blev herefter vedtaget enstemmigt.

 

6: Valg af bestyrelse

På valg:

Nina Nørgaard genopstillede og blev genvalgt for 2 år

Richard Berg-Larsen genopstillede og blev og genvalgt for 2 år

 

7: Valg af suppleanter

På valg:

Bent Mütze genopstillede og genvalgtes for 1 år

Jan Philip Rasmussen genopstillede og genvalgtes for 1 år

 

8: Valg af revisor

Jørgen W. Laursen genvalgtes som foreningens revisor

 

9: Evt.

Spørgsmål fra forsamlingen omhandlede bl.a.

- øvre aldersgrænse ved tildeling af bolig, og om man ville miste sin plads på listen, hvis man nåede en vis alder inden færdiggørelse af projekt

- er grundene på SDR. TANGVEJ private eller kommunale?

- er grundene på SDR. TANGVEJ forurenede pga. af de oprindelig er industrigrunde?

Der er ikke aftalt nogen øvre aldersgrænse for tildeling af bolig, og man vil ikke miste sin plads på listen. Måske kan antallet af boliger få indflydelse, men det er der ikke taget nogen beslutning om.

Grundene på SDR.TANGVEJ er alle private, og er man interesseret i at se forslag/materiale til nogle af de kommende projekter, kan man se dem i referatet fra møde i Klima-, By-, og Erhvervsudvalget (pkt. 13) afholdt den 8/3 2023.

Niels Strange fremviste arealerne og ligeledes, hvilke grunde, foreningen kan have interesse i. Se også formandens beretning.

Vi kender ikke aftalerne, som er indgået omkring byggerier på grundene eller betingelserne, og kan ikke vide noget om evt. forurening. Vi følger udviklingen nøje.

 

Nina Nørgaard afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten. Også tak til forsamlingen for et flot fremmøde med opfordring til at deltage aktivt i den offentlige debat om fremtiden for Dragørs nuværende og kommende seniorer.

 

Referat: Birgitte Jakobsen 3/4 2023

Godkendt af dirigent Dorthe Brinck d. 11.04.2023

 

Referatet kan downloades her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.