Præsentation og Vision for SeniorBo i Dragør

SeniorBo i Dragør er en forening, der arbejder på at etablere boligfællesskab for seniorer i Dragør.
SeniorBo i Dragør, har nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer, dannet efter 2 stormøder afholdt i Dragør i slutningen af 2018, og et brainstorm-møde i begyndelsen af 2019.
Det er målet med dette arbejde at etablere et (eller flere) SeniorBo fællesskab(er) i Dragør, med et antal boligenheder (eksempler vedlagt), der vil gøre det muligt at kunne sætte rammer op for et fællesskab, fx fælles ind- og udvendige arealer, i en størrelse der tager hensyn til forskellige behov i bebyggelsen, samtidig med at der skabes nærhed og kontakter. Etableringen skal ske inden for givne økonomiske rammer for almennyttige boliger eller andelsboliger.
SeniorBo søger efter muligheder for at etablere et boligfællesskab med 20 eller flere boligenheder, blandt andet fordi erfaringer har vist, at boligfællesskaber har bedre muligheder for at fungere i et fællesskab med 20 til ca. 40 boligenheder.
SeniorBo er dog også interesseret i at undersøge muligheden for at etablere en mindre enhed, hvis økonomien og det tildelte jordstykke tillader og åbner op for at etablere fællesfaciliteter.

SeniorBo har til hensigt at danne en forening, uanset om det bliver en almennyttig- eller en andelsbolig-bebyggelse, så seniorbofællesskabet selv kan administrere interesselister og anvise ledige boliger til interesserede.

På baggrund af de nævnte møder, og den aktuelle befolkningsprognose for Dragør, der viser tilvækst af ældre borgere, og dermed et stort behov for flere boligtyper til disse, har SeniorBo i Dragør formuleret nogle kriterier, der omfatter pkt. som:

 • At fremme ældres trivsel og tryghed.
 • At ældre kan forblive i lokalmiljøet.
 • At ældre hjælper ældre, hjælp til selvhjælp, bevare funktioner og værdighed.
 • At udskyde behov for kommunal hjemmepleje.
 • At ældre kan bo i egnet bolig, i et fællesskab med samvær, hjælpsomhed, og bruge egne evner/ressourcer.
 • At frigøre boligkapacitet i byen (Dragør).

Vi har opstillet følgende mål:

 • Boliger med en fordeling i forskellige størrelser, der respekterer boligbehovet hos ældre i Dragør samt overholder kravene i gældende Almenboliglov og lov om boligsikring
 • Bebyggelse, gerne med min. 20 enheder eller flere
 • Rekruttering og aldersspredning er vigtig, alder + 55 år, ingen hjemmeboende børn
 • Etagebyggeri med elevator, altaner eller tæt lav boligbebyggelse, med fælles haveanlæg
 • Bebyggelsen skal ligge tæt på offentlige transportmuligheder
 • Finansiering/økonomi afklares, når ejer/lejeforhold er undersøgt
 • Det er et vigtigt ønske fortsat at bo i Dragør

Seniorbofællesskaber som boform giver et øget sammenhold mellem de enkelte beboere og gør det muligt at blive boende længere i eget hjem, samtidig med at den enkelte og fællesskabet som helhed er med til at skabe rammerne for et trygt og indholdsrigt liv.

Bebyggelsen skal udformes, så hele området opfattes som ens hjem og bærende element.

En SeniorBo bebyggelse er omfattet af de beboerdemokratiske regler og beslutningsprocesser, der er gældende for almene boliger eller andelsboliger.
Der henvises til de til enhver tid gældende regler for bofællesskaber indenfor almene boliger og andelsboliger.

VISION: ”Tryghed, nærvær og fællesskab”

Vi ønsker at bo sammen med andre som:

 • Giver tryghed og indhold i tilværelsen
 • Udviser respekt for fælles beslutninger
 • Respekterer fælles og den enkeltes værdier
 • Er engagerede og aktive mennesker
 • Er åbne, ærlige, ligeværdige og imødekommende

– og sammen vil vi sørge for, at alle inddrages i fællesskabet og sikre

 • en velfungerende kommunikation mellem beboere
 • at fælleshus/-arealer er centrum i bofællesskabet
 • at vi tager hensyn til miljøet

Vores visioner vil løbende blive taget op til revision og udviklet i fællesskabet når det er etableret som en forening.

Præsentationen og visionen for bofællesskabet SeniorBo Dragør afspejler ikke en allerede etableret dagligdag i et boligfællesskab, men er et ideoplæg.
Informationerne i denne folder bygger på de erfaringer vi har skaffet os ved at tale med og undersøge en række eksisterende bofællesskaber, så de er ikke grebet ud af den blå luft.
Vi opdaterer løbende visionen og idegrundlaget efter behov, og i samarbejde med partnere i projektet.

Denne Præsentation og Vision er vedtaget på arbejdsgruppemødet den 13. august 2019 og danner grundlag for arbejdet i den valgte
bestyrelse og forening etableret på generalforsamlingen den 12.9.2019.
Hvis du/I vil have indflydelse på det videre arbejde, kan man melde sig ind i foreningen. Se tilmeldingsblanket.
Bestyrelsen består af: Nina Nørgaard (formand), Niels Strange (næstformand), Richard Berg-Larsen (kasserer), Dorthe Brinck (sekretær), Knud Bengtsson (medlem).