Vedtægter for Dragør SeniorBo 
 
§ 1   Foreningens navn, hjemsted og formål 
Foreningens navn er Dragør SeniorBo 
Foreningens hjemsted er Dragør Kommune
Foreningens formål er etablering af senior bofællesskaber i Dragør Kommune
 
§ 2   Medlemmer 
Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig 
foreningens formål og idégrundlag kan optages. 
Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som 
gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af 
foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. 
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.  
 
§ 3   Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i marts måned 
og indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Evt. 
 
Forslag til behandling under punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til Bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af foreningens medlemmer senest 4 uger efter en sådan begæring er modtaget. 
 
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. 
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. 
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede, som underskrives af dirigenten. 
 
§ 4   Ledelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er nødvendige for foreningens drift. 
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
 
§ 5   Hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
§ 6   Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På stiftende møde 12.9.2019 fastsættes 
næste års kontingent. 
 
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 
Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor. 
 
§ 7   Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 
Ændring af disse vedtægter eller foreningens opløsning kræver at 2/3 af foreningens medlemmer 
stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny 
generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. 
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. 
 
Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlige forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12.9.2019 i Kedelhuset, Dragør 

Dirigent  Leif Ingersholm