Referat af generalforsamling i Dragør Seniorbo 19/3 2024.

Formand Nina Nørgaard bød velkommen til de fremmødte.

Herefter præsentation af aftenens program, som vil bestå af en fremvisning af 3 etablerede bofællesskaber

Aftenens gæster Lolan Marianne Ottesen og sambo Jan blev herefter præsenteret. Parret bor i Ekkodalen/ Seniorboligfællesskab i Ballerup og de holdt et interessant indlæg lige fra opstart i 2015 til indflytning ultimo 2019 og de erfaringer, som er blevet gjort under hele processen, og hvordan tilværelsen former sig 4,5 år senere.

Der var stor spørgelyst til parret, og tilhørerne fik en god fornemmelse for livet i et bofællesskab. Forsamlingen fik en stående invitation til at besøge ekkodalen.

Herefter blev forsamlingen opfordret til at tage en snak ved bordene og fremlægge, hvad de synes, der vil være vigtigt ved et bofællesskab, og flg. blev nævnt

 • Størrelse på boliger
 • Finansiering
 • Tryghed
 • Engagement ved tilblivelse
 • Ejerform/ andel, leje, ejer

Det vil være for tidligt at kunne svare på konkrete spørgsmål, da vi endnu ikke har et projekt til opførelse, men interessant at høre, hvilke tanker man har om et bofællesskab.
Herefter pause inden ordinær generalforsamling

1: Valg af dirigent

 • Dorte Brinck modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt uden indvendinger fra salen. Herefter gives ordet til formand Nina Nørgaard ,for bestyrelsens beretning.

2: Bestyrelsens beretning kan læses på seniorBos hjemmeside. (Nyheder/Generalforsamling)

 • Beretningen godkendes.

3: dirigent giver ordet til kasserer.

 • Revideret regnskab omdeles og vises på storskærm.
 • 51 medlemmer på liste

Efter få opklarende spørgsmål godkendes regnskabet.

4: Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkomne forslag.

5: Fastsættelse af kontingent for 2024/25

 • Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingentet på 500 kr, hvilket godkendes af generalforsamlingen.

6: Valg af bestyrelse

På valg er.

 • Niels Strange/ modtager ikke genvalg
 • Henning Fuchs / modtager genvalg
 • Jan rasmussen / tidl suppleant vælges til bestyrelsen

7: Valg af suppleanter

 • Bent Mütze
 • Birgitte Jakobsen

8: Valg af revisor

 • Statsautoriseret revisor Jørgen W. Laursen har givet tilsagn om igen at påtage sig hvervet. Stor tak for det.

9: Evt.

 • Nina Nørgaard informerer om det planlagte borgermøde , som afholdes den 18 april 2024, kl. 16-18 på Beghuset. Mødet afholdes i samarbejde med det lokale ældreråd, den lokale afd. af Ældre Sagen og har fokus på boligsituationen for ældre borgere i Dragør Kommune. Der vil være repæsentanter fra de politiske partier tilstede. Indkaldelse til mødet vil foregå via annonce i DragørNyt. (Lige efter påske)

Herefter fremkom mange spørgsmål herunder

 • Placering
 • Antal af boliger
 • Kommunens rolle/ageren
 • Økonomi/finansiering
 • Tidshorisont

Bestyrelsen informerede om historik siden foreningens opstart for 5 år siden og præsenterede også tidligere projektforslag, som har været præsenteret for kommunen, efter forespørgsel. Ligeledes blev forsøg på fremskaffelse af egnede lokationer for byggeri også fremlagt, og ikke mindst de forhindringer, som ligger til grund for anskaffelse, herunder støjzoner/landzoner.

Engvej vil i vores optik, være den bedste placering, men da der er stor politisk uenighed i kommunalbestyrelsen, forventes der ikke, at der tages nogle beslutninger før kommunalvalget i 2025.(Dog vil forslag blive gjort klar inden KV25)

Bestyrelsen anbefales at arbejde med, hvilken form et kommende bofællesskab skal have. Almen/andel/ejer.

Demografien i kommunen ændrer sig radikalt indenfor de nærmeste år, hvilket nødvendiggør, at politikkerne skal forholde sig til og agere på denne,

Nina Nørgard refererer til en arbejdsgruppe af eksperter på landsplan, som er nedsat for at sammentænke en kobling af plejehjem/ældrebolig/seniorboligfællesskab, da udfordringer findes i de fleste kommuner, hvor gruppen af ældre øges. Det kan også her nævnes, at undersøgelser viser, at man ved forskellige tiltag kan ændre behov for plejehjem radikalt.

Dirigent takker for god ro og orden og ønsker den nye bestyrelse tillykke med valget.
Nina Nørgaard takker dirigenten og den afgåede bestyrelse, specielt Niels, som har været en meget aktiv næstformand i perioden og stadig tilbyder sin hjælp. Den nye bestyrelse bydes velkommen.

Endnu en gang påmindes om borgermødet den 18/4 og der opfordres til at møde politikerne og komme i dialog og lægge pres på dem.

Referent: Birgitte jakobsen den 24/3 2024

www.seniorbo2791.dk

Referat godkendt den 27.3.24. Referent Dorthe Brinck

Download referatet her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.