Referat af Generalforsamling i Dragør Senior den 23. marts 2022.

Formand Nina Nørgaard bød velkommen til de fremmødte, nye, gamle og kommende medlemmer og interesserede i projekt Seniorbo. I alt ca. 50 personer. Herefter blev bestyrelsen, suppleant og sekretær præsenteret.

Igen i år havde foreningen fornøjelsen at kunne byde velkommen til Max Pedersen, som havde et indlæg om ” Vejen dertil”, dvs. det forarbejde som ved undersøgelser af eksisterende bofællesskaber har vist sig at være fornuftigt inden etablering. Undersøgelser viste, at de bofællesskaber, der inden indflytning havde dannet studiegrupper, kom bedst igennem de praktiske udfordringer, der hen ad vejen opstod i fællesskabet. Meget brugbar information som kan anvendes i et fremtidigt projekt.

Derefter en kort pause hvor medlemmerne blev opfordret til en ” walk and talk”, hvor man kunne udveksle holdninger og forventninger til projektet og senere stille spørgsmål til bestyrelsen.

Efter pausen gik man videre til afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling ifølge udsendt dagsorden:

1: Valg af dirigent

- Per Thorsen blev foreslået og modtog valget.

- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden

2: Bestyrelsens beretning v/ Nina Nørgaard

- Beretningen godkendtes enstemmigt og kan læses på foreningens hjemmeside.

Spørgsmål til beretningen og svar:

- Den tidligere børnehave/vuggestue ved Høgevænget må ikke anvendes til boligbyggeri, da den ligger i støjzone. Ændringer af støjzoner ligger i folketinget/ministerier. Kan virke underligt, da der rundt omkring arealet er bebygget med villaer.

- Materialegården på Ndr. Dragørvej har ikke været i spil

- Engvej er igen i spil, skal behandles på et byrådsmøde i april. I øvrigt er alle byrådsmedlemmer fritstillet ved afstemning i forhold til bebyggelse på området.

- Størrelsen på boliger skal helst være max. 90m2, da der er regler inden for almenbolig bebyggelse af hensyn til muligheden for at søge boligstøtte.

- For at økonomi og funktionalitet i et boligfællesskab skal hænge sammen er det ønskværdigt med minimum 18-20 boliger.

- Str. Tangvej er p.t. ikke aktuel pga. af pris på grundene. Foreningen er stadig interesseret.

-Arealet på Møllevej vil kunne rumme ca. 35 boliger og ville være ideelt. Dialog foregår mellem kommunen og ejerne af grunden, som ønsker at sælge til Seniorbo.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

3: Dirigenten gav derefter ordet til kasserer Richard Berg-Larsen

- Det reviderede regnskab vises på storskærm og viser et indestående pr. 31/12 2021 på 23.560 kr.

- Der er i budgettet for 2021 afsat 25000 kr. til konsulentbistand og i 2022 10000kr., da det forventes at kunne blive aktuelt ved opstart af projektet.

4: Evt. forslag

- Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring af § 6/ 2. behandling.

§ 6 lyder nu som følger:

Foreningens regnskabsår er fra 1 januar til 31 december. På den ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Bestyrelsen fastsætter en forretningsgang i forbindelse med udbetalinger.

Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor.

Denne del udgår efter anbefaling fra revisor:

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Dog skal uanmeldt kasseeftersyn foretages 1 gang årligt

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.

5: Fastsættelse af kontingent

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget-

6: Valg af bestyrelse

På valg:

Niels Strange – genopstiller

Henning Fuchs – genopstiller

Jørn Larsen – genopstiller

Alle 3 genvælges for 2 år uden modkandidater

7: Valg af suppleanter og sekretær

- Jan Rasmussen – genopstiller

- Bent Mütze– opstiller

Begge vælges for 1 år uden modkandidater

Birgitte Jakobsen fortsætter som sekretær

8: Valg af revisor

- Jørgen W. Laursen ønsker stadig at være tilknyttet foreningen og genvælges.

9: EVT.

- Formanden opfordrer medlemmerne til at være aktive i den offentlige debat vedr. evt. tilblivelse af et seniorboligfællesskab i Dragør kommune, som er en af få kommuner, hvori der ikke findes et sådant.

Herefter afsluttes den ordinære generalforsamling, og formand Nina Nørgaard takker dirigenten og for et flot fremmøde.Referat: Birgitte Jakobsen den 28/3-2022

Godkendt af dirigenten den 28/3-2022

Referatet kan downloades her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.