Generalforsamling/

Dragør SeniorBo 23.3 2022Beretning

Kære generalforsamling, kære medlemmer og gæster!

Her følger bestyrelsens beretning for perioden juni 2021 til marts 2022, hvor vi igen kan holde generalforsamlingen rettidigt.

Først til baggrund: Det er allerede 3 år siden vores forening blev stiftet i efteråret 2019, hvorefter vi hurtigt fik en række medlemmer. Efterfølgende er nye medlemmer kommet til. Et godt signal, der understreger det voksende behov for seniorboliger og seniorpolitik i Dragør, som vi har demonstreret, ikke mindst i forbindelse med kommunalvalgkampen i efteråret. Jeg vender tilbage til resultatet af denne med den nye konstituering af KB, der har ændret spillereglerne. –

Som I ved, ligger beretningerne fra de sidste års generalforsamlinger på vores hjemmeside seniorbo2791.dk, så nye medlemmer kan informere sig også om arbejdet de første år. I finder dem under Nyheder/Generalforsamling.

Her følger en orientering om arbejdet siden sidste generalforsamling i 2021. I denne periode har foreningen været ledet af en bestyrelse på 5 personer:Nina Nørgaard, formand

Niels Strange, næstformand

Richard Berg-Larsen, kasserer

Henning Fuchs, medlem

Jørn S. Larsen, medlem

Birgitte Jakobsen har været tilknyttet bestyrelsen som sekretær i perioden.

Jan Philip Rasmussen har deltaget som suppleant.Det sidste lange stykke tid har jo været præget af arbejdet med at skaffe en grund/e, hvor vi kunne bygge og bo. Vi har været forbi Jægervej, Engvejs-arealet, Sdr. Tangvej m.fl. Især Engvejs-arealet har vi brugt meget tid på, som I ved, og vi indsendte sammen med andre borgere/foreninger et omfattende høringssvar som opfordret til af Kommunen, inden deadline 30.9 – udarbejdet i samarbejde med Anette Krarup fra Generous.dk og arkitektfirmaet Mangor&Nagel. Også et par af vores medlemmer afleverede et fint svar. Tak for det.

Men den videre færd blev vanskelig, da KB efter indsigelser og uenighed indbyrdes forhalede processen, og gjorde arealet til boligdelen mindre. Forvaltningen fik pålagt samarbejde med et arkitektfirma, som fik i opdrag at udarbejde et forslag for hele området, hvor der indgik aktivitetspark, boldbaner, tennisbaner og en mindre del til boligbyggeri. I første omgang vendte de tilbage med en model, der var ubrugelig for os – spredte boliger, langt fra hinanden, ingen elevator, ingen fællesfaciliteter. Kort sagt ikke en seniormodel vi kunne bruge – vi gjorde indsigelse, som formodentlig havde en vis effekt, for KB afviste forslaget og sendte det tilbage til arkitektfirmaet/forvaltningen for at få det ændret. Også en underskriftsindsamling, som tilsyneladende samlede omkring 1100 protester indgik nok også i overvejelserne om at forstå forskellen mellem senior-og ældrepolitik. Det har vi i hvert fald gjort meget ud af at forklare – alt imens befolkningen i vores kommune bliver ældre og ældre. Se COWI undersøgelsen om demografi, som ligger på Kommunens hjemmeside.

Der kan i parentes bemærket sættes spørgsmålstegn ved antallet af protester – et medlem af vores bestyrelse har gennemgået alle underskrifter, og tilsyneladende er kun omkring 600 reelle. Vi kan uddybe, hvis ønskeligt.

Og så gik der valgkamp i det, og som I har læst er byggeri på Engvejs-arealet nu skudt til hjørne, de tidligere parter bag forslaget er fritstillet, når, hvis diskussionen kommer op igen. Men inden da var DSBo meget aktive i valgkampen, vi lavede bl.a. en omfattende læserbrevskampagne, deltog i mange valgmøder, og i hvert fald er der ikke nogen politikere her, som ikke kender til SeniorBo, og måske er de også begyndt forstå forskellen på ældre- og seniorpolitik, alt imens behovet for seniorboliger vokser. En politik på området mangler i høj grad. En vigtig prioritering skulle man synes.

Vi var klar over, at vi måtte gå andre veje efter valget, for presset på boliger vokser, og vi kan ikke kun spille på en hest.

Senest har vi indledt et interessant og konstruktivt samarbejde med ejerne af en ejendom i St. Magleby om køb af en matrikel i tilknytning til deres gård. De vil gerne sælge til os med henblik på byggeri af et seniorbofællesskab. Vi har af ejerne fået oplyst, at der i forbindelse med salg af tilsvarende areal tidligere er givet landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehuse. Vi har dokumentation for denne tilladelse og tænker den måske kan danne præcedens. SeniorBo vil gerne købe og bygge et seniorbofællesskab på det pågældende areal. Vi samarbejder med ejerne om denne model og har henvendt os til KB/Klima-By-og Erhvervsudvalget (tidl. BEPU) for at få tilladelse hertil.

Efterfølgende har vi for nylig mødtes med den nye borgmester Kenneth Gøtterup, som var positivt indstillet og overgav vores anmodning om byggetilladelse til forvaltningen, der inviterede til møde den 17.3. NN og Jan Philip Rasmussen deltog i dette møde med forvaltningens planchef og en medarbejder. Det var nedslående – der kan ifølge dem ikke røres ved matriklen p.t. Den lader vi stå et øjeblik.

Det blev dog også nævnt på mødet, at Engvejs-arealet (en del af det kommer på dagsordenen i april. Det følger vi naturligvis tæt. I skrivende stund har vi ikke set hvordan pkt. er formuleret.

Det er klart, som det fremgår af ovenstående, at vi må arbejde på flere modeller, sideløbende har vi haft sonderinger vedr. Sdr. Tangvej, hvor en ny lokalplan vil åbne op for boligbyggeri. Denne proces er ikke afsluttet. Men formodentlig er denne løsning for dyr for os.

Sidst har vi erfaret at liste T har taget beslutning på deres nylige generalforsamling om en lille (ny) del af Engvejsarealet, der nu indgår i deres program for By, havn, land. Jeg citerer:

Liste T ønsker endvidere en bebyggelse på max. 3.000 m2 på Engvejsarealet til et senior­bofælleskab. Placeringen af bofællesskabet skal ske på den østlige del af arealet mellem tennisklubben og SFOen. Resten af arealet friholdes til rekreative og sportslige formål. Samtidig ønsker Liste T, at det gamle boldklubhus på sigt inddrages i det grønne område.

Vigtigt at slå fast er det, at med alle modeller arbejder vi ud fra vores fælles værdigrundlag – som beskrevet i Præsentation og Vision for SeniorBo i Dragør på hjemmesiden seniorbo2791.dk i samarbejde med mange gode kræfter – i vores forening og udenfor.

Jeg vil slutte med at takke mine bestyrelseskolleger, sekretær og medlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. Nu må vi se, hvordan vi kommer videre.

Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.Nina Nørgaard

Formand

www.seniorbo2791.dk

Du kan downloade beretningen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.