Generalforsamling Dragør SeniorBo 2021

Beretning

Kære generalforsamling, kære medlemmer og gæster!

Jeg tror godt, at jeg på egne - og på bestyrelsens vegne kan sige, at året 2020/21 blev et mærkeligt år for os alle. Alene det faktum, at generalforsamlingen igen først afholdes i juni og ikke tidligere fortæller os, at livet har forandret sig på mange punkter, og begrebet ”forandringsparathed” har fået ny mening.

Først lidt baggrund: vores forening blev stiftet i efteråret 2019 og fik hurtigt en række medlemmer, og nye medlemmer er vedblevet med at strømme ind. Et godt signal, som understreger det voksende behov for seniorboliger og seniorpolitik i Dragør.

– På vores hjemmeside seniorbo2791.dk ligger beretningen fra sidste års generalforsamling, så nye medlemmer kan blive informeret også om arbejdet det første år.

Her en orientering om arbejdet siden sidste generalforsamling i 2020, hvor foreningen har været ledet af denne bestyrelse på 5 personer:

Nina Nørgaard, formand
Niels Strange, næstformand
Richard Berg-Larsen, kasserer
Henning Fuchs, medlem
Jørn S. Larsen, medlem
Birgitte Jakobsen er tilknyttet bestyrelsen som sekretær

Året har været præget af arbejdet med Engvejs-arealet – hvor 4(5) interessenter, bl. a. Dragør SeniorBo, blev inviteret til at komme med modelforslag til udvikling af arealet. I KB´s konstitueringspapir fra juni sidste år var seniorbyg specielt skrevet ind, så vi var  fortrøstningsfulde.

Vi indgik et samarbejde med Anette Krarup, fra Generous, erfaren ejendomsudvikler, som på opfordring, og sammen med os blev inviteret til atudarbejde et forslag til udvikling af Engvejs arealet/en del af arealet bl.a. indeholdende seniorboliger. Sammen med et professionelt rådgiverteam udviklede hun et plangrundlag, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i august 2020. 4 andre interessenter havde også fået invitation. Vi fik adgang i gåsegang. Intentionen var at udvælge et par af projekterne, lave borgerinddragelse, etablere samarbejde osv.

Men den videre færd blev vanskelig, da KB efter indsigelser og uenighed indbyrdes forhalede processen, og gjorde arealet til boligdelen mindre. Forvaltningen fik pålagt samarbejde med et arkitektfirma, som fik i opdrag at udarbejde et forslag for hele området, hvor der indgik aktivitetspark, boldbaner, tennisbaner og en mindre del til boligbyggeri. I første omgang vendte de tilbage med en model, der var ubrugelig for os – spredte boliger, langt fra hinanden, ingen elevator, ingen fællesfaciliteter. Kort sagt ikke en seniormodel vi kunne bruge – vi gjorde indsigelse, som formodentlig havde en vis effekt, for KB afviste forslaget og sendte det tilbage til arkitektfirmaet/forvaltningen for at få det ændret.

Behandlingen er trukket i langdrag, men slutteligt er der nu fremlagt et nyt forslag, som kun udlægger en mindre del af området til boligbyggeri og med få seniorboliger. Dette forslag blev behandlet på økonomiudvalgsmødet 9. juni og senere i juni med sandsynlighed vedtaget på et KB møde. Jeg citerer fra forslaget:

Høringsmaterialet er nu tilrettet af arkitekten på baggrund af AOTV’s tilbagemelding:

  • Det samlede grundareal for bebyggelse er justeret til 4.500 m2
  • Andelen af beplantningen ud i mod Engvej er reduceret.
  • Mulighederne for et samspil mellem seniorbofællesskab og almene boliger er udfoldet.
  • Der er taget udgangspunkt i, at der må bygges i 2 ½ etage, mindre højde mod Engvej, differentierede højder på grunden.
  • Perspektiverne for en multifunktionel aktivitetspark for alle aldre er udfoldet.
  • Mulighederne for at inddrage arealet ved boldklubhuset i udviklingen af området er indarbejdet.

I forslaget er der også lagt op til den mulighed, at en privat investor kan købe Engvejens byggefelt og herefter selv udvikle arealet, eksempelvis bygge de seniorboliger, som SeniorBo ønsker, selvfølgelig inden for de fastlagte rammer i udbuds-grundlaget mht. afstandskrav, etager og højdegrænser o.l.

Efter vedtagelse følger de næste faser med høringer osv. – vi vil gå aktivt ind i den proces og prøve at påvirke den så meget vi kan.

I forbindelse med den langstrakte diskussion om Engvej har vi ført en meget aktiv læserbrevskampagne, bl.a. i Dragør Nyt, som I måske har fulgt, for at understrege vores ønsker og fortælle om foreningens arbejde. Alle indlæg ligger på vores hjemmeside seniorbo2791.dk til orientering.

Men vi har også indledt en række sonderinger andre steder i Dragør, fordi vi er helt klar over, at nok er Engvej et godt udgangspunkt, men ikke tilstrækkeligt. Med så mange medlemmer skal vi aktivt i gang med at finde nye veje at gå, vi er begyndt, og hertil har vi brug for jeres hjælp. Vigtigt at slå fast, at vi arbejder ud fra vores fælles værdigrundlag – som beskrevet i Præsentation og Vision for SeniorBo i Dragør på hjemmesiden. Vi har i løbet af det forgangne år også orienteret os mod andre fællesskaber for at få inspiration og idéer til at bygge fællesskaber til gavn og glæde for os i foreningen. Vi håber I vil være med i det fortsatte arbejde og tænker at holde et medlemsmøde, når Engvej er ved at være afklaret, og vi retter blikket mod andre områder. Her vil nye og kommende medlemmer også få mulighed for yderligere information og diskussion på uformel basis.

Endelig skal det nævnes, at vi har fået etableret og opdateret foreningens nye hjemmeside www.seniorbo2791.dk , hvor alle relevante dokumenter kan findes og fremover vil blive lagt. Forsiden er prydet af smukke billeder fra Dragør, som vi er meget glade for. Tak til fotografen.

Tak også til mine bestyrelseskolleger og sekretær for rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Nina Nørgaard
www.seniorbo2791.dk

Du kan downloade beretningen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.