Formand Nina Nørgaard bød velkommen til de fremmødte, nye, gamle og kommende medlemmer.

Dragør er en sort plet på danmarkskortet, hvad angår seniorboligfællesskaber, og med 80+ medlemmer viser det, at der er et stort behov i Dragør for den type boligformer.

Cowi Consult har foretaget en undersøgelse om aldersdemografi i Dragør, som viser udviklingen af aldersgrupper i Dragør, og den fastslår, at der bliver en øget gruppe af ældre i tiden fremover.

Ældre i Dragør er ofte sunde aktive borgere, som ønsker andre bo- og samværsformer.

Det faktum bør og skal Dragørs kommunalpolitikere forholde sig til.

Derefter blev aftenens gæst og foredragsholder præsenteret, Max Pedersen.

Temaet ” Når seniorer flytter sammen” blev vel modtaget og gav forsamlingen et godt indblik i, hvordan eksisterende bofællesskaber fungerer. Ud af et stort antal undersøgelser viser der sig et generelt billede af tilfredshed med af mange faktorer, og en konklusion af, at boligformen er velfungerende for en stor procentdel af
beboerne.

Et meget informativt og underholdende foredrag, som kan genses/læses på foreningens hjemmeside.

Efterfølgende blev der stillet spørgsmål fra salen:

 • Erfaring med etablering/tidshorisont, investorer?

Erfaring viser at det kan være et langstrakt projekt, hvis kommuner er involveret.
Dog er det set, at nogle har været rigtig gode til at ”manipulere” med politikerne.Tidligere var det vanskeligt at finde private investorer, men det har ændret sig, og man ser en langt større interesse for at investere i seniorboligfællesskaber.

En af de største forhindringer er at finde egnede byggegrunde i kommunerne, da langt de fleste fællesskaber ønsker en beliggenhed i nærområder pga sociale tilhørsforhold og afstand til indkøb, transport og aktiviteter.

Formand Nina Nørgaard takkede Max Pedersen for et godt og indholdsrigt foredrag.

Efter en lille pause gik man til afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamling ifølge udsendt dagsorden

1: Valg af dirigent

 • Per Thorsen blev foreslået og modtog valget uden modforslag fra salen.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt/varslet og gav ordet til formanden.

2: Bestyrelsens beretning v/ Nina Nørgaard

 • Beretningen godkendtes og kan læses på foreningens hjemmeside.

Spørgsmål til beretningen og svar:

 • Størrelse på kommende boliger kan man ikke umiddelbart svare på, men skal de indgå under  almenboligloven, er der visse krav, som skal opfyldes pga. boligsikring osv.
 • Kommunen har ikke som planlagt foretaget studieture til eksisterende seniorboligfællesskaber, og virker generelt ikke til at vide ret meget om det, som de skal tage stilling til.
 • Som tidligere nævnt findes der masser af investorer på markedet og interesse herfor
 • Grundarealet på Engvej er reduceret til 4500m2, og kommunen ser gerne blandet bebyggelse med familie, ungdoms og senioregnede boliger, hvilket passer dårligt med foreningens visioner.
 • Foreningen er aktiv med indlæg i Dragør Nyt og henvendelser til politikerne, og foreningen vil gå aktivt ind i den høring om anvendelsen af Engvejsarealet, som forventes at blive sat i gang snarest.

Formanden afsluttede beretningsdiskussionen med at opfordre medlemmerne til at bidrage aktivt til høringsforslaget, når det foreligger.

Beretningen blev enstemmigt godtaget.

3. Dirigent giver ordet til kasserer Richard Berg-Larsen:

 • Det reviderede regnskab omdeles og vises på skærmen.
 • Der er budgetteret med 25.000 kr. til kommende projekter
 • Der vil være en forventelig udgift til professionel hjælp til udfærdigelse af et høringssvar
 • Yderligere budgetterede udgifter til tryksager, konferencer, hjemmeside og annoncer.

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen

Til spørgsmål fra salen vedrørende de 25.000 til projekt, som ikke synes af meget, er svaret, at det kan blive større, men foreningen skal ikke selv stå for finansieringen af et kommende projekt.

Regnskabet godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

4. Evt. forslag:

 • Forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsændring af § 6.

§ 6 lyder nu som følger:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På den ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen fastsætter en forretningsgang i forbindelse med udbetalinger.

Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor.

Ændringen godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen. Da der ikke var tilstrækkelig mange fremmødte til en vedtægtsændring, skal forslaget genfremsættes på næste ordinære generalforsamling, hvor det så kan endeligt vedtages.

5. Fastsættelse af kontingent for 2021:

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. årligt.

Generalforsamlingen godkender enstemmigt kontingentet.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg er:

 • Formand Nina Nørgaard, genopstiller
 • Kasserer Richard Berg-Larsen, genopstiller

Nina og Richard genvælges for en 2-årig periode uden modkandidater

Til de 2 suppleantposter vælges uden modkandidater:

 • Birgitte Jakobsen for en 1-årig periode
 • Jan Rasmussen for en 1-årig periode

Bestyrelsen er hermed fuldtallig og ønskes til lykke med valget.

7. Valg af revisor:

Der er tilsagn fra nuværende revisor Jørgen Laursen, som genopstiller. Generalforsamlingen godkender valg af revisor.

8. Evt.

 • Der ytres bekymring om et seniorbyggeri så tæt ved boldbanerne, men da området via lokalplan er udlagt som idrætsfacilitet til brug for Dragør Skole, vil det nok fortsætte. Imidlertid er området ikke meget besøgt.
 • Ang. anden lokation for kommende projekter oplyses det, at foreningen foretager sonderinger af andre muligheder, men at Engvej lige nu er i fokus og udgangspunkt. Behovet er stort for boliger i Dragør, hvilket medlemstilgangen tydeligt viser, og de 4500m2 rækker ikke langt. Bestyrelsen ønsker pt ikke at konkretisere mulige andre lokationer.
 • Der kommer forslag fra medlemmerne om mulige lokationer, bl.a Ndr.Dragørvej og arealer ved lufthavnen. Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag, som man kan arbejde videre med.

Formand Nina Nørgaard takker dirigent Per Thorsen og generalforsamlingen for deltagelse.

Der vil blive indkaldt til medlemsmøde formodentlig i august, hvor høringsprocessen bør være klar og vi er blevet klogere på, hvad der besluttes politisk.

Samtidig ønsker bestyrelsen aktivt at inddrage medlemmerne i det fortsatte arbejde og modtager meget gerne input allerede nu.

Vi vil fortsat være aktive med læserbreve i Dragør Nyt, og alle nyheder fra bestyrelsen vil være at finde på vores hjemmeside www.seniorbo2791.dk

Referent: Birgitte Jakobsen 20. juni 2021

 
Referatet kan downloades her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.